PROBĚHLO SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI A SOUTĚŽÍCÍCH ARCHITEKTŮ

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Zde si můžete prohlédnout shrnutí.

ZOBRAZIT SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ

Obsah

1. cena – Pavel Hnilička Architects + Planners, s. r. o.

Anotace:

Porota ocenila zejména sympatický, realistický a citlivý přístup k zlepšování veřejného prostoru. Autorský tým vytvořil přehledný, jednoduchý a realizovatelný návrh, který svým pojetím minimalizuje možné komplikace při realizaci záměru. Návrh nemá funkční slabiny v rámci fungování města, nejvíce z předložených návrhů reaguje na zadání a zohledňuje nutnost postupné realizace. První části návrhu jsou realizovatelné už v časovém horizontu jednoho roku. Práce autorského týmu svou mírou komplexnosti a detailem výrazně převyšuje ostatní hodnocené návrhy.  

V oblasti jižního vznikajícího přednádraží autorský tým ukazuje racionální přístup k výstavbě – nové objekty lze stavět podle návrhu postupně, aniž by to ohrozilo funkci již dříve realizovaných etap. Návrh nové lávky má přesah na další návazné prostory a vytváří novou vazbu v území nad rámec svojí primární funkce. Porota vnímá řešení veřejné dopravy jako jednoznačně nejlepší, cestující z autobusů jsou vždy ve vizuálním kontaktu s vlaky. Kvalitní je i pojetí cyklistické infrastruktury. Autorský tým ukázal, že je schopen dosáhnout kvalitních kompromisů. 

Doporučení k dopracování

Prověřit technické parametry nástupních a výstupních zastávek autobusu.

Zastřešení nástupiště musí být celistvé (bez přerušení pod stožáry trakčního vedení).

Jižní výstup z podchodu je nutné zastřešit. Vstup na nástupiště z lávky je nutné řešit bezbariérově. Výtahy řešit i pro přepravu kol.

Doporučujeme diskuzi se zástupci SŽ ohledně předzahrádky drážního domu.

Zvážit možnosti vytvoření dominanty na jihu.

Dopracovat funkční řešení hospodaření s dešťovou vodou.

100%


3. cena – Apropos Architects s.r.o.

Anotace:

Porota hodnotí pozitivně ambiciózní přístup k řešení celého území, silnou dlouhodobou urbanistickou vizi a koncepční přístup. Návrh v oblasti jižně od kolejiště vytváří zástavbu s kompaktním městským měřítkem s vhodnými detaily veřejných prostranství a velkorysý přístup do podchodu, který je zachován ve své stávající poloze.   

Návrh zůstává v konceptuální rovině, kvalita detailu není dostatečně přesvědčivá. Slabinou odevzdaného řešení je, možnost samostatné/oddělené realizace jednotlivých lokalit, protože realizovatelnost celku je podmíněna zásadními investicemi. Velkorysost návrhu v jižní části se výrazně nepřelila na sever před nádraží. Návrh trpí rozporem mezi velkoměstskou atmosférou jižního přednádraží a více „venkovským“ přístupem k severnímu přednádraží. Velkorysé řešení přednádražního prostoru vytváří několik problematických míst z hlediska funkčnosti dopravy. Autorský tým dokázal, že umí reagovat na nové podněty a jasně zapracovávat požadavky.

Doporučení k dopracování

Doporučuje se upravit organizaci pohybu pěších v souvislosti s pohybem autobusů v návaznosti na ulici, dále vyřešit bezpečnou pěší vazbu mezi výstupními zastávkami a železniční stanicí, důsledně řešit obousměrný pohyb cyklistů v přednádražním prostoru. Upravit zmenšením vzdálenost mezi krytou čekárnou a nástupními zastávkami. Prověřit velkorysost a adekvátnost zvolených materiálů v přednádražním prostoru.

Přístupové chodníky v rámci lávky musí mít normové sklony a délky. Vstup na nástupiště z lávky je nutné řešit bezbariérově. Výtahy řešit i pro přepravu kol.

Doporučujeme diskuzi se zástupci SŽ ohledně předzahrádky drážního domu.

Porota doporučuje zvážit relevantnost parkových úprav v souvislosti s parkovacími kapacitami v místě mezi lipovou alejí a tělesem dráhy.

Dopracovat funkční řešení hospodaření s dešťovou vodou.

3. cena – Moba studio s.r.o., Eliška Málková, Matěj Čunát, Marie Štefanová

Anotace:

Porota kladně hodnotí práci s hierarchizací veřejných prostranství, kdy jsou navrženy čitelná a funkční místa, která iniciují život ve svém okolí.  Pozitivně je vnímaná i možnost jejich realizace v postupných etapách společně předvedeným citem pro technický detail.  Návrh citlivě přistupuje ke stávající výpravní budově a nechává ji vyniknout avšak celkově je tvarosloví nového prostoru severního přednádraží nepřesvědčivé. Venkovštější přístup vytváří vhodnou maloměstskou atmosféru.  

Návrh představuje obecně dobře zpracovanou funkční koncepci veřejné dopravy. Výstupní zastávka je vhodně umístěna přímo před výpravní budovou, přístup kamionů k železnici je navržen správně i s výhledem na nové formy logistiky (např. cyklo). Dopravní řešení provozu autobusů bohužel není dotaženo, odjezdy jsou daleko od hlavního výstupu z vlaku. Hrozí zahlcení prostoru odstavenými autobusy. 

Důraz kladený na technické řešení bohužel chybí v urbanickém a architektonickém řešení. Velkou slabinou návrhu je prostor jižně pod dráhou. Zde chybí výraznější ambice prostor koncepčně řešit, navrhované hmoty jsou formální, vzniká zde shluk administrativních budov bez kontextu.Autorský tým tohoto návrhu ukázal největší posun oproti první koncepční fázi soutěže.

Doporučení k dopracování

Zvážit úpravu přednádražního prostoru takovým způsobem, aby umožnila zklidnění dopravy a vytvořila komfortnější podmínky pro pěší pohyb. Doporučujeme zmírnit bariérový efekt odstavného stání autobusů. Upřesnit architektonické ztvárnění pavilonu/pekárny doplňovaného do prostoru nádraží.

Doporučujeme diskuzi se zástupci SŽ ohledně předzahrádky drážního domu.

Porota doporučuje zcela přeřešit formování hmot urbanistické struktury zástavby mezi ul. Fr. Diviše a železniční tratí.

Vstup na nástupiště z lávky je nutné řešit bezbariérově. Jižní výstup z podchodu je nutné zastřešit .

Dopracovat funkční řešení hospodaření s dešťovou vodou.

 

Studio acht, spol. s r.o.

Anotace:

Návrh celkově nejméně splňoval požadavky formulované v zadání. Návrhu chybí detail a konkrétní řešení. Navržené řešení modrozelené infrastruktury je nedostatečné – chybí jak estetická tak funkční hodnota. Z hlediska veřejné dopravy je zvoleno řešení, které není funkční – docházelo by mimojiné ke kumulaci prázdných autobusů v prostoru přednádraží.  Z pohledu SŽ není návrh pro absenci detailu hodnotitelný. 

Výsledky soutěže

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade