PROBĚHLO SETKÁNÍ VEŘEJNOSTI A SOUTĚŽÍCÍCH ARCHITEKTŮ

Setkání veřejnosti se soutěžícími architekty proběhlo ve čtvrtek 27. 1. 2022 v 18:00-20:00h online přes Google Meet. Zde si můžete prohlédnout shrnutí.

ZOBRAZIT SHRNUTÍ KULATÝCH STOLŮ

Obsah

Anotace 1
Termíny 2
Zadání a podmínky 3
Podklady 4
Porota a odborníci 5

Anotace

Předmět soutěže

Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko – architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého řešeného území a projektové dokumentace na přednádražní prostor.

Soutěžní zadání

Tyto nové reprezentativní veřejné prostory by měly kompletně zabezpečit nejen potřebné urbanistické propojení nesourodých městských struktur, ale také vyřešit dopravní vztahy v území včetně detailních potřeb obyvatel samotných.

hranice řešeného území

Termíny

termín odevzdání portfolií s žádostí o účast

30. 12. 2021 v 23:59

 

termín prohlídky soutěžního místa spojené s participačním setkáním s obyvateli formou kulatých stolů

změna: 27. 1. 2022 v 14:00

 

termín odevzdání konceptu

24. 3. 2022 v 23:59

 

termín odevzdání návrhu

9. 6. 2022 v 12:00

Porota a přizvaní odborníci

Porotci nezávislí

Ing. arch. Pavel Buryška
předseda poroty

Absolvent FA ČVUT v Praze. V roce 2008 byl členem týmu holandské kanceláře Neutelings Riedijk Architects. V letech 2009 – 2011 pracoval na výzkumných projektech v rámci pražské kanceláře Jiran Kohout architekti / Centrum kvality bydlení. V roce 2011 založil společně s Barborou Buryškovou studio XTOPIX. Během vlastní praxe získal řadu ocenění v architektonicko-urbanistických soutěžích z nichž se mj. realizoval projekt KINONEKINO – nový kulturní prostor v Plané, nominovaný na EU Mies Award 2019. Je autorizovaným architektem ČKA.

Jiří Klokočka, Ir. Ing. arch. Akad.arch.

je belgický architekt a urbanista, českého původu.

Narodil se a vystudoval v Praze (FA ČVUT a AVU). Od roku 1979 žije a pracuje v Belgii, v Antverpách a po té ve městě Kortrijk. Zde byl také 25 let (1986 – 2011) urbanistou institutu pro plánování a rozvoj města. V letech 2004 – 2016 byl docentem urbanismu a vedoucím katedry urbanistického navrhování na Fakultě architektury Katolické univerzity v Lovani (kampus Gent a Brusel). Od roku 2015 působí na Ústavu urbanismu FA ČVUT a do loňského roku také na FUA TU v Liberci.

Svoji doktorskou disertační práci věnoval výzkumu vlivu multimodálních dopravních uzlů (transférií) na historické městské struktury.

Ing. arch. PhDr. Lenka Burgerová, PhD.,

narozena 1977, je v současnosti místostarostkou pro rozvoj architektury, urbanismu a veřejného prostoru Prahy 7, odbornou asistentkou na Ústavu urbanismu FA ČVUT a vyučuje na několika dalších českých vysokých školách. Studovala architekturu na FA VUT v Brně a TU Karlsruhe a hospodářské a sociální dějiny na FF UK a Universität Wien. Pracovala v architektonické kanceláři 3+1 architekti a také jako specialistka na urbanismus měst v Národním památkovém ústavu. Je členkou pracovní skupiny pro vzdělávání ČKA. Ve volném čase se věnuje neziskovým projektům propagujícím architektonické dědictví.

Ing. arch. Jiří Knesl

(*1968, Brno)

1982–1986      gymnázium v Bučovicích

1986–1991      Fakulta architektury VUT v Brně, diplomní projekt u prof. Jiřího Gřegorčíka

1991–1998      UAD STUDIO, Brno

1994–2001      soukromá architektonická praxe

1998–2009      odborný asistent a člen Akademického senátu na FA VUT v Brně

1999                autorizovaný architekt České komory architektů č. 2724

2001                partner KNESL+KYNČL s.r.o. (od 2016 knesl kynčl architekti s.r.o.)

2002–2005      předseda Akademického senátu, člen kolegia děkana FA VUT v Brně

Porotci závislí

Ing. arch. Jiří Hejda

architekt městské části Praha 22

V letech 1988-1995 studoval na Fakultě architektury, ČVUT v Praze. V letech 1991-1993 proběhla jeho spolupráce s Atelierem 91 profesora Sedláčka v Praze. V těchto letech probíhala i jeho samostatná projekční činnost – rodinné domy a interiéry. V letech 1993-2006 spolupracoval s architektonickou kanceláří DaM spol. s r.o. / Praha. Od roku 1998 je autorizovaný člen České komory architektů. Od roku 2006 do současnosti je spoluvlastníkem architektonické kanceláře DaM spol. s r.o., následně DAM architekti s.r.o. / Praha.
Ing. arch. Václav Brejška

Absolvoval Fakultu architektury ČVUT v Praze v roce 2018, od stejného roku pracuje na magistrátu hl. m. Prahy jako asistent náměstka primátora pro oblast dopravy, kde má na starosti mimo jiné koordinaci železničního spojení na pražské letiště nebo přípravu projektu lanové dráhy Podbaba – Bohnice. Mimo to se věnuje vlastní urbanistické praxi, ve které se zaměřuje v tuto chvíli na mimopražské urbanistické projekty, začleňující dopravní infrastrukturu do organismu měst.

Ing. Lukáš Tittl

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, specialista koncepce dopravy

Lukáš Tittl v roce 2015 dokončil Fakultu dopravní ČVUT . Od roku 2013 pracuje v Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy, kde má na starosti veřejnou dopravu a udržitelnou mobilitu. Zaměřuje se především na fungování dopravy jako služby pro obyvatele a návštěvníky města, tak aby veřejná doprava zvyšovala kvalitu veřejného prostoru ve městě a nikoli byla jeho přítěží. Mezi jeho velké projekty patří vedení projektu nového terminálu Smíchov (od 2018) nebo spolupráce na novém informační systému města (od 2016). Od roku 2019 se věnuje vzdělávání studentů v oboru udržitelná mobilita na Fakultě dopravní ČVUT.

Štěpán Zmátlo

Radní městské části Praha 22 pro oblast financí, dopravy a majetku. V zastupitelstvu zasedá od roku 2018. V komunální politice se pohybuje od roku 2006. Specializuje se veřejné rozpočty a problematiku bydlení. Před působením na radnici Prahy 22 pracoval jako makléř a auditor.

Přizvaní odborníci

Tomáš Prousek

ROPID, oddělení koncepce městské dopravy

Ing. Lenka Seidlová

Správa železnic

Ing. Jakub Goliáš

České dráhy a.s., zástupce generálního ředitelství ČD, zajišťuje organizačně-obchodní zajištění regionální dopravy v Praze a Středočeském kraj; člen dopravní komise MČ Praha 22

David Hora, DiS

odborník v oblasti modrozelené infrastruktury

Ing. arch. Klára Minárech

Technická správa komunikací, specialista pro koordinaci architektonických studií a projektů

Ing. Jana Kučerová

městská část Praha 22, vedoucí odboru životního prostředí a dopravy

 

Informace pro soutěžící

On-line verze:

https://nadraziuhrineves.cityupgrade.cz

City Upgrade